Nov5

Round 3

Main Street Tavern, 1884 Main Street, Stratford, CT