Apr10

Main Street Tavern

1884 Main Street, Stratford, CT